The 4th International
BioDesign Research Conference

International Symposium on Development and 
Application of Modern Biotechnology

The 4th International
BioDesign Research Conference

International Symposium on Development and Application of Modern Biotechnology

October 27th - 30th, 2023
Wuhan, China

October 27th - 30th, 2023
Wuhan,China

  Organizers

Organizers

Conveners

Lixin Ma

State Key Laboratory of Biocatalysis and Enzyme Engineering

Xiaohan Yang

Oak Ridge National Laboratory

Xian-En Zhang

The Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT)

Henghua Guo

Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd

Secretaries General

Shihui Yang

Hubei University

Aitao Li

Hubei University

Zong-Ming (Max) Cheng

Nanjing Agricultural University

Jun Du

Tsingke Biotechnology Co., Ltd.


Secretaries Members: Ping Wang, Qiaoning He, Huan Wang, Wanping Chen, Tianye Li, Qian Li, Xia Wang, Huili Yu

Scientific Committee: Fengwu Bai, Linquan Bai, Jie Bao, Guoqiang Chen, Shouwen Chen, Li Cheng, Zixin Deng (Academician of Chinese Academy of Sciences), Guocheng Du, Daidi Fan, Huiming Ge, Ruiting Guo, Min Jiang, Meijin Guo, Qiang Hu, He Huang, Shengxiong Huang, Chun Li, Yuezhong Li, Shuangjun Lin, Chenli Liu, Zhai Liu, Jianzhong Liu, Liming Liu, Long Liu, Yin Li, Zheng Liu, Xuefeng Lv, Hongwu Ma, Lixin Ma, Liangcai Peng, Qingsheng Qi, Peiyong Qin, Zhiming Rao, Liang Shi, Hao Song, Yuhui Sun, Jufang Wang, Qinhong Wang, Yong Wang, Dongzhi Wei, Jian Xu, Yunjun Yan, Xinhui Xing, Zhilong Xiu, Jianhe Xu, Ping Xu, Qipeng Yuan, Jing Wu, Xiaohui Yuan, Yingjin Yuan (Academician of the Chinese Academy of Sciences), Lixin Zhang, Xianen Zhang, Yiheng Zhang, Shuhong Zhao, Zongbao Zhao, Ping Zheng, Yuguo Zheng (Academician of the Chinese Academy of Engineering), Jiankang Zhu (Academician of the American Academy of Sciences), Yingping Zhuang

Organizing Committee: Kequan Chen, Zongming Cheng, Zhenyu Chu, Yu Deng, Jun Dai, Weiliang Dong, Jun Du, Qiang Fei, Qian Gao, Jin He, Mingxiong He, Liang Hong, Qiannan Hu, Jihong Huang, Kaiyao Huang, Xiaojun Ji, Honghua Jia, Huifeng Jiang, Zhengbing Jiang, Mingjie Jin, Dachun Gong, Jin Hou, Min Kong, Aitao Li, Feng Li, Feng Li, Youfeng Li, Quanshun Li, Shanshan Li, Jiazhang Lian, Chenguang Liu, Li Liu, Tiangang Liu, Xiaolei Liu, Yanfeng Liu, Zhihua Liu, Wenyong Lou, Zhiqiang Liu, Jianmei Luo, Yunzi Luo, Shiyou Lv, Kang Ning, Jicheng Pan, Nan Peng, Dongru Qiu, Xudong Qu, Yue Shen, Xiaolin Shen, Shuobo Shi, Fubao Sun, Xinxiao Sun, Zhoutong Sun, Hongzhi Tang, Fei Tao, Chaoguang Tian, Yaojun Tong, Bo Wang, Dan Wang, Hailong Wang, Lianrong Wang, Yu Wang, Zhiwen Wang, Hui Wu, Yuzhou Wu, Bo Xie, Shangxian Xie, XiXian Xie, Fengxue Xin, Chuang Xue, Pingfang Yang, Shihui Yang, Bangce Ye, Haifeng Ye, Xiao Yi, Huan Yin, Huilei Yu, Huimin Yu, Chong Zhang, Donghui Zhang, Guimin Zhang, Wenming Zhang, Xinqing Zhao, Gaowei Zheng, Fangrui Zhong, Jingwen Zhou, Yongjin Zhou

Scan the QR code to join in the WeChat group

Contact us

Venue & Accommodation: Qiaoning He, 13871293198; Qian Li, 13419638706
Speakers: Wanping Chen, 13163296238; Huili Yu, 15063678320
Abstract & Poster: Xia Wang, 18817517865
Sponsors: Tianye Li,15527076291
Payment and invoice: Huan Wang, 13588474548
Register: Lucy Wang, info@biodesignresearch.com, +86 177 0518 5080

Address:5 Tongwei Road, Xuanwu District, Nanjing, Jiangsu Province, China 

© Copyright International BioDesign Research Conference - All rights reserved
   

Back to top